دانلود فایل


بررسی پایایی افسردگی و شادکامی - دانلود فایلدانلود فایل بررسی پایایی افسردگی و شادکامی

دانلود فایل بررسی پایایی افسردگی و شادکامی

پایایی افسردگی


شادکامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در
سالمندان ... اجتماعی فیلیپس، رضایت از زندگی داینر و شادکامی و افسردگی ژوزف و
لوئیس جمع آوری شد. .... اهوازي انجام شد، پایایي پرسشنامه با استفاده از دو روش آلفاي.

بررسی شادمانی در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارس

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮرد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷ .ﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸ ... ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن. 92. درﺻﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن ﻳﺎ دﺳﻔﺮال. ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق ... ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﻤﺮات ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. 93/2. ±. 57/15 .... ن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . )
5(.

نتایج مقدّماتی روان‌درمانی مثبت‌گرای توسعه‌یافته مبتنی بر خیرباوری

در افزایش شادکامی، رضایت از زندگی و بهزیستی روان .... خفیف تا متوسط افسردگی
مورد بررسی قرار دادند. در این .... های این پژوهش ضریب پایایی این پروتکل را.

بررسی شادمانی در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارس

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮرد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷ .ﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸ ... ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن. 92. درﺻﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن ﻳﺎ دﺳﻔﺮال. ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق ... ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﻤﺮات ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. 93/2. ±. 57/15 .... ن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . )
5(.

شادمانی و عوامل مؤثر بر آن - تازه های علوم شناختی

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻫــﺮ ﯾـﮏ از ﻋﻮاﻣـﻞ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1
.... ﻣﯽﮔﺮدد. اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ..... ع. (
1378). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی. اﻧﺪﯾﺸﻪ و
رﻓﺘﺎر.

8-Dr Khosravi

ﺑﺮرﺳـﯽ. راﺑﻄـﻪ. ي. ﺣﻤﺎﯾـﺖ. اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. و. رﺿـﺎﯾﺖ. از. زﻧـﺪﮔﯽ. ﺑـﺎ. ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ. در. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. ﺳﺎﮐﻦ. ﻣﻨﺎزل ...
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ. و. اﻓﺴﺮدﮔﯽ. ژوزف. و. ﻟﻮﺋﯿﺲ. ﺟﻤﻊ. آوري. ﺷﺪ . ﻫﺎﻓﺘﻪﯾﺎ. : ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ،ﻫﺎداده. ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ .... ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
. در. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان. ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿـﺎس ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﻮﻟﻔـﻪ. ﻫﺎي آن،. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﺪﺷـ.

تعيين عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه ...

نتايج تحليل همبستگي نشان داد شادكامي در نمونــه مورد بررسی با رضایت ... پايايی
و روايی مقياس افسردگی- شادکامی مک گریلو جوزف، فصلنامه دانش و پژوهش در روان ...

پایانی و روایی مقیاس افسردگی - شادکامی مک گریل و جوزف - پایگاه ...

علی اصغر بیانی ; مجله: دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ; پاییز 1385 - شماره
29 ;

نقش افسردگی، استرس ، شادکامی و حمايت اجتماعی در شناسايی ... - bpums

7 ا کتبر 2014 ... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣـﻮاردي ﻣﺜـﻞ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ، ﺣﻤﺎﯾـﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﺮس زﻧﺪﮔﯽ ( .... ﭘﺎﯾـــﺎﯾﯽ. ﺧــﺮده.
ﻣﻘﯿــﺎس. ﻫــﺎي رﺧــﻮت، ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ. -. ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ و اﻧﮕﯿــﺰش. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. 89/0.

رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در
سالمندان ... اجتماعی فیلیپس، رضایت از زندگی داینر و شادکامی و افسردگی ژوزف و
لوئیس جمع آوری شد. .... اهوازي انجام شد، پایایي پرسشنامه با استفاده از دو روش آلفاي.

بررسی رابطه بین التزام به تعالیم اسلامی و سطح افسردگی و اضطراب ...

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بین التزام به تعالیم اسالمي، سطح افسردگی. و
اضطراب ... خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسالمی بود كه روایي و پایایي این ابزارها
توسط .... شــدند كه بين نگرش ديني و شادكامي دانشجويان رابطة مثبت و معنادار وجود دارد
.

رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجانی با شادکامی در دانش آموزان پسر

... کوتاه افسردگی- شادکامی جوزف و همکاران (با پایایی 69/0) پاسخ دادند. داده های
پژوهش توسط روش های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند.

The effectiveness of Quran's sound on happiness of women with ...

روی شادكامی بررسی گردد. روش اجرای این ... افسردگی. و. اضطراب. معطوف. شد. وه. جنبه.
مثبت ظرفیت. انسان. مورد. غفلت ..... برای بررسی اعتبار و پایایی فرم تجدید نظر.

پایایی و روایی مقیاس افسردگی شادکامی مک گریل و جوزف - Civilica

هدف ازاین مطالعه بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی شادکامی DHS بود 109 نفر
ازدانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدآزادشهر بطور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند ...

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﺎدران ﺮﺑ ﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﯽ درﻣ - MSRT Journals بانک ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﻣﺜﺒﺖ. ﻧﮕﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ. 55. اﻓﺴﺮدﮔﯽ. و. اﺿﻄﺮاب. را. ﻧﯿﺰ. در. ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ،.
ﺑﻪ ..... ﺑﺮرﺳﯽ. و. ﺿﺮﯾﺐ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. 73. 0/. را. ﺑ. ﺮاي آن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ . اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ.

بررسی ساختار عاملی تأییدی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس ...

بررسی ساختار عاملی تأییدی، روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس خودشفقتی در .... [
15]، خردمندی عاطفی و انعکاسی، شادی، خوشبینی، عاطفه مثبت، ابتکار شخصی، ....
لازم به ذکر است که پرسشنامه اضطراب و افسردگی Beck برای بررسی روایی همزمان ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ - School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti ...

19 ژانويه 2016 ... اﻓﺴﺮدﮔﻲ،. اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و. اﺿﻄﺮاب. ﻣﻮاﺟﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ. ي
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. در اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. : در
... ﻫﺎ از رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي و ﺻﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن. ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن آﻟﻔـﺎي ...

رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در
سالمندان ... اجتماعی فیلیپس، رضایت از زندگی داینر و شادکامی و افسردگی ژوزف و
لوئیس جمع آوری شد. .... اهوازي انجام شد، پایایي پرسشنامه با استفاده از دو روش آلفاي.

اصل مقاله - فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی

پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش شادکامی و تغییر ...
آگاهی هوشیار و دقت روانی افزایش می یابد اما دنباله ی آن افسردگی است (جولیان، ۲۰۰۸).
.... مخالفم تا کاملا موافقم) ساخته شده است، اندازه گیری پایایی پرسشنامه از طریق ...

پرسشنامه شادکامی آکسفورد - ایران مشاور

مقیاس افسردگی بک را وارونه کردند و. ۱۹ ... روایی و پایایی پرسشنامه شادکامی
آکسفورد ... افسردگی. بک. ،. را تکمیل کردند. بررسی هم. سانی درونی فهرست.
شادکامی ...

بررسی رابطه بین میزان قدردانی و شادکامی با سلامت روان ... - ابن سینا

روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی- همبستگی تعداد ۳۰۲ زن به طور تصادفی از میان
۱۴۰۰. نفر از زنان خانواده های ... از پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه قدردانی و
پرسشنامه .... و پایایی آن ۹۲/. ... اختلال خواب؛ ۳) اختلال در کنش اجتماعی؛ و ۴)
افسردگی.

اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و ...

بررسی میزان فراوانی افسردگی در پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی و مقایسۀ آن با
سایر ... بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان‏ ...

رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی

محمد رجبی ، محمد حسين بياني ، الهام ارتباط الگوهای مقابله دینی و افسردگی در
بیماران ... مهدی رستمی فهمیمه محلی و ابراهیم بررسی رابطه نگرش مذهبي و شادکامی در
بین ..... ضریب پایایی آن را با آلفای ۹۰٪ با ۳۴۷ آزمودنی ، فارنهایم و برونیگ (۱۹۹۰)
آلفای ۰.

اصل مقاله - روان شناسی بالینی

بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی شاخص بهزیستی پنج سوالی سازمان
بهداشت ... WHO-5. ، فرم. کوتاه. پرسشنامه. افسردگی. بك و پرسشنامه. شادکامی.
آکسفورد ..... به منظور بررسی ثبات زمانی. نمرات. شاخص بهزیستی. پایایی آن. در یك
نمونه. 00.

تعيين عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه ...

نتايج تحليل همبستگي نشان داد شادكامي در نمونــه مورد بررسی با رضایت ... پايايی
و روايی مقياس افسردگی- شادکامی مک گریلو جوزف، فصلنامه دانش و پژوهش در روان ...

بررسی رابطه بین میزان مطالعه و شادکامی و افسردگی دانشجویان دانشگاه ...

بررسی رابطه بین میزان مطالعه و شادکامی و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی ... از روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرانباخ
( r=۸۵ ...

اصل مقاله 1.04 MB - فصلنامه نسیم تندرستی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

23 سپتامبر 2015 ... زمینه و هدف: اختلالات اضطرابی و افسردگی طیف وسیعی از اختلال های هیجانی را
تشکیل می دهند که دارای ... شادکامی آکسفورد جهت بررسی اعتبار واگرا استفاده شد.
پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی به.

رابطه بین سالمت معنوی و شادکامی دانشجویان - فصلنامه آموزش بهداشت و ...

این بررسی رابطه بین سالمت معنوی و شادکامی در میان دانشجویان دانشگاه. تربیت
مدرس در .... دارد که عبارت است از: فقدان افسردگی و اضطراب یا دیگر. عواطف منفی )11(
. .... پایائی پرسشنامه، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که. مقدار آلفای محاسبه
شده ...

پایایی و روایی مقیاس افسردگی شادکامی مک گریل و جوزف - Civilica

هدف ازاین مطالعه بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی شادکامی DHS بود 109 نفر
ازدانشجویان دانشگاه آزاداسلامی واحدآزادشهر بطور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند ...

شادکامی در دوران سالمندی: نقش عزت نفس - روان‌شناسی پیری

ا. (1385). پایایی و روایی مقیاس افسردگی- شادکامی.مجلهی دانش و پژوهش در
روانشناسی، 20، 40-31. پورشافعی،ا. (1370). بررسیرابطهعزتنفسباپیشرفت
تحصیلی ...

اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و ...

بررسی میزان فراوانی افسردگی در پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی و مقایسۀ آن با
سایر ... بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان‏ ...

تعيين عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه ...

نتايج تحليل همبستگي نشان داد شادكامي در نمونــه مورد بررسی با رضایت ... پايايی
و روايی مقياس افسردگی- شادکامی مک گریلو جوزف، فصلنامه دانش و پژوهش در روان ...

شادمانی و عوامل مؤثر بر آن - تازه های علوم شناختی

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻫــﺮ ﯾـﮏ از ﻋﻮاﻣـﻞ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1
.... ﻣﯽﮔﺮدد. اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ..... ع. (
1378). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی. اﻧﺪﯾﺸﻪ و
رﻓﺘﺎر.

پایانی و روایی مقیاس افسردگی - شادکامی مک گریل و جوزف - پایگاه ...

علی اصغر بیانی ; مجله: دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ; پاییز 1385 - شماره
29 ;

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ - School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti ...

19 ژانويه 2016 ... اﻓﺴﺮدﮔﻲ،. اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و. اﺿﻄﺮاب. ﻣﻮاﺟﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ. ي
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. در اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. : در
... ﻫﺎ از رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي و ﺻﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن. ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن آﻟﻔـﺎي ...

اصل مقاله - فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی

پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش شادکامی و تغییر ...
آگاهی هوشیار و دقت روانی افزایش می یابد اما دنباله ی آن افسردگی است (جولیان، ۲۰۰۸).
.... مخالفم تا کاملا موافقم) ساخته شده است، اندازه گیری پایایی پرسشنامه از طریق ...

بررسی پایایی و روایی مقیاس لذت اسنیت- همیلتون در ... - ResearchGate

روایی همزمان این ابزار با استفاده از پرسشنامه ی شادکامی. آکسفورد ). OHQ ....
افسردگی،. به طور ضمنی مورد بررسی قرار گرفته و. تأیید شده است. ، اما براساس.
جستجوی ...

اصل مقاله 218.43 K - روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی

به منظور بررسی اعتبار و روایی فهرست شادکامی أكسفورد (OHI؛ ارگیل،. ۲۰۰۱)
نمونهای ... فهرست افسردگی بک و زیر - مقیاسهای برونگردی و نوروز گرایی. EPQ به ...

مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان

بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی- شادکامی در کارکنان دادگستری شهر اصفهان
. فصلنامة اصول بهداشت روانی. دوره 8(شماره های31و32). 96-87. 10- عناصری، مهریار.

A Preliminary Evaluation of the Validity and Reliability of the Oxford ...

بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان. دانشگاههای
تهران ... نیازی به اندازه گیری و بررسی آن نیست، زیرا افسردگی به. فارنهام و چنگ ...

رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی

محمد رجبی ، محمد حسين بياني ، الهام ارتباط الگوهای مقابله دینی و افسردگی در
بیماران ... مهدی رستمی فهمیمه محلی و ابراهیم بررسی رابطه نگرش مذهبي و شادکامی در
بین ..... ضریب پایایی آن را با آلفای ۹۰٪ با ۳۴۷ آزمودنی ، فارنهایم و برونیگ (۱۹۹۰)
آلفای ۰.

1.Dehshiri - مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه شادکامی.
آکسفورد بود. .... در ابتدا. آرگیل و همکاران (۱۹۸۹) ۲۱ سؤال پرسشنامه افسردگی بک را
معکوس کردند و .... ضریب پایایی آن در دامنه ۰/۸۶ تا ۰/۸۹ گزارش شده است (داینر،. ۱۹۸۶)
.

ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺮ ﻣ

12 مه 2017 ... ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑﺮ. ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﺧﻮﺩ. ﺷﻔﻘﺘﻲ. ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ. ،. ﺍﺳﺘﺮﺱ. ﻭ. ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ.
ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ. ﻛﻮﺩﻛ ..... ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻟ. ﻔﺎﻱ. ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﺑﺮﺍﻱ ..... ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ. ﻫﺎﻱ.
ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻲ ﻭ. ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻫﺎﻱ. ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﮔﺮﻓﺘﻪ.

پایایی و روایی مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی (HADS ...

هدف اصلی تحقیق حاضر هنجارسازی و اعتباریابی پرسش نامه های HADS در افراد
افسرده و مضطرب در مقایسه با جمعیت بهنجار بود. روش بررسی: 261 بیمار افسرده و ...

مقایسه و رابطه رشد معنوی و استرس ادراک شده با شادکامی در زنان نابارور ...

افراد انتخاب شده به سه پرسشنامه سنجش معنویت (SAI)، استرس ادراک شده (PSS) و
شادکامی ... «بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در
دانشجویان ...

شادمانی و عوامل مؤثر بر آن - تازه های علوم شناختی

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻫــﺮ ﯾـﮏ از ﻋﻮاﻣـﻞ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1
.... ﻣﯽﮔﺮدد. اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ..... ع. (
1378). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی. اﻧﺪﯾﺸﻪ و
رﻓﺘﺎر.

The effectiveness of Quran's sound on happiness of women with ...

روی شادكامی بررسی گردد. روش اجرای این ... افسردگی. و. اضطراب. معطوف. شد. وه. جنبه.
مثبت ظرفیت. انسان. مورد. غفلت ..... برای بررسی اعتبار و پایایی فرم تجدید نظر.

اعتبار و روایی:

چون آزمون بک یکی از موفق ترین مقیاس های افسردگی بوده است، آرجیل پس از
رایزنی با ... در بررسی فرانسیس(1998) آلفای کرونباخ 92/0 بدست آمده است. ...
شادکامی آکسفورد از پایایی پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس افسردگی بک نیز
بیشتر است.

ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ - ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ درﮐﺎرﮐﻨ - مجله اصول بهداشت روانی

ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. ﺧﻼﺻﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و. رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ.
-. ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. : ﮐﺎر. از ﻣﯿﺎن. 900. ﻧﻔﺮﮐﺎرﮐﻨﺎن ...

SID.ir | پايايي و روايي مقياس افسردگي شادكامي مك گريل و جوز ف

هدف از اين مطالعه بررسي پايايي و روايي مقياس افسردگي شادكامي (DHS) بود. 109
نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر به طور تصادفي به عنوان نمونه ...

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، شماره 18 - Magiran

بررسي شيوع افسردگي پس از زايمان در شهر كرمان دكتر عليرضا ... بررسي مقدماتي
پايايي و روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاههاي تهران احمد علي ...

اصل مقاله - فصلنامه علمی - پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی

پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر افزایش شادکامی و تغییر ...
آگاهی هوشیار و دقت روانی افزایش می یابد اما دنباله ی آن افسردگی است (جولیان، ۲۰۰۸).
.... مخالفم تا کاملا موافقم) ساخته شده است، اندازه گیری پایایی پرسشنامه از طریق ...

Annals of Applied Sport Science تازه‌های علوم کاربردی ورزش Ann ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شادکامی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانش
... کوتاه افسردگی- شادکامی Joseph و همکاران (با پایایی ۰/۶۹) و مقیاس بهزیستی ...

تست افسردگی بک - بیتوته

مقدمه:پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در
... برای بررسی نتایج، آزمونگر باید نمراتی را که آزمودنی با کشیدن دایره مشخص ...

ی سطح سالمت روان، شادکامی، احساس حقارت، رضایت زناشویی و ...

افسردگی، کاهش شادکامی و افزایش اضطراب و یا احساس گناه. شود. 0 . در مطالعات ....
بررسی روایی و پایایی این پرسش نامه صورت گرفته است آلفای. کرونباخ. 23. %.

اصل مقاله - روان شناسی بالینی

بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی شاخص بهزیستی پنج سوالی سازمان
بهداشت ... WHO-5. ، فرم. کوتاه. پرسشنامه. افسردگی. بك و پرسشنامه. شادکامی.
آکسفورد ..... به منظور بررسی ثبات زمانی. نمرات. شاخص بهزیستی. پایایی آن. در یك
نمونه. 00.

مجموعه تست طبقه بندی شده از دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم رشته ریاضی

تحقیق درباره زندگینامه منوچهر آتشی

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی PPT

دانلود نقشه دویست پنجاه هزار استان اردبیل ARDEBIL

کتاب نور درون

اشتراک ویدئو hwdmediashare نسخه فارسی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آرایه ادبی استعاره در 43 اسلاید

پاورپوینت در مورد سازماندهي منابع پزشكي

فصل هفتم ریاضی دوم ابتدایی به صورت پاورپوینت - کسر و احتمال

فصل هفتم ریاضی دوم ابتدایی به صورت پاورپوینت - کسر و احتمال