دانلود رایگان


بررسی پایایی افسردگی و شادکامی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی پایایی افسردگی و شادکامی

دانلود رایگان بررسی پایایی افسردگی و شادکامی

پایایی افسردگی


شادکامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسه و رابطه رشد معنوی و استرس ادراک شده با شادکامی در زنان نابارور ...

افراد انتخاب شده به سه پرسشنامه سنجش معنویت (SAI)، استرس ادراک شده (PSS) و
شادکامی ... «بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در
دانشجویان ...

ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ - ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ درﮐﺎرﮐﻨ - مجله اصول بهداشت روانی

ﮔﺮوه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. ﺧﻼﺻﻪ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و. رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ.
-. ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. : ﮐﺎر. از ﻣﯿﺎن. 900. ﻧﻔﺮﮐﺎرﮐﻨﺎن ...

تعيين عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه ...

نتايج تحليل همبستگي نشان داد شادكامي در نمونــه مورد بررسی با رضایت ... پايايی
و روايی مقياس افسردگی- شادکامی مک گریلو جوزف، فصلنامه دانش و پژوهش در روان ...

پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی ...

بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با شادکامی نوجوانان دختر . ... در طول زندگی و
نبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته اند ، ( هادی نژاد و زارعی ، 1388 ) .

بك افسردگي ی نامه پرسش دوم ی نسخه پايايي و روايي بررسي (BDI- I I ...

بررسي. روايي. و. پايايي. نسخه. ی. دوم. پرسش. نامه. ی. افسردگي. بك. (BDI- I I). در.
سالمندان. ايراني. پریسا. طاهری ... شادی فتحی زاده. 6. ، الهام قیسوندی. 7. 1. استادیار،.

Untitled - سنجش 3

بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی - شادکامی. در کارکنان دادگستری شهر
اصفهان. دکتر احمد علی پور، ناهید نوری؟ ، گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور. خلاصه.

اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی‌

هدف از تحقیق حاضر تعیین اثربخشی آموزش صبر بر کاهش اضطراب و افسردگی و ...
زونگ «2»، تست افسردگی بک «3» و تست شادکامی آکسفورد «4» است که پایایی
آنها در ... هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش صبر به‌عنوان یک آموزه‌ی دینی
بر ...

اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و ...

بررسی میزان فراوانی افسردگی در پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی و مقایسۀ آن با
سایر ... بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان‏ ...

رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در
سالمندان ... اجتماعی فیلیپس، رضایت از زندگی داینر و شادکامی و افسردگی ژوزف و
لوئیس جمع آوری شد. .... اهوازي انجام شد، پایایي پرسشنامه با استفاده از دو روش آلفاي.

با قابله م ی ها سبک اساس بر شادکامی تبیین برای مدلی طراحی دانشگاه ...

دانشجویان،. سبک. های مقابله با استرس،. شادکامی .2. استادیار روان شناسی دانشگاه
بوعلی سینا همدان ...... بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی. -. شادکامی مک. گر.

Untitled - سنجش 3

بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی - شادکامی. در کارکنان دادگستری شهر
اصفهان. دکتر احمد علی پور، ناهید نوری؟ ، گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور. خلاصه.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ - School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti ...

19 ژانويه 2016 ... اﻓﺴﺮدﮔﻲ،. اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و. اﺿﻄﺮاب. ﻣﻮاﺟﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ. ي
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ. در اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. : در
... ﻫﺎ از رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي و ﺻﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن. ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن آﻟﻔـﺎي ...

Microsoft Word - بابامیری 9.doc - pdfMachine from Broadgun ...

بررسی رابطه ی بین سبک های مقابله با استرس، افکار خودآیند منفی، و امیدواری با.
شادکامی در افراد معتاد ... جمله شادکامی و رضایت از زندگی بیشتر بر هیجانات منفی.
مثل اضطراب و .... در این پژوهش. پایایی سه مقیاس مساله مدار، هیجان مدار و اجتناب مدار به.

رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی

محمد رجبی ، محمد حسين بياني ، الهام ارتباط الگوهای مقابله دینی و افسردگی در
بیماران ... مهدی رستمی فهمیمه محلی و ابراهیم بررسی رابطه نگرش مذهبي و شادکامی در
بین ..... ضریب پایایی آن را با آلفای ۹۰٪ با ۳۴۷ آزمودنی ، فارنهایم و برونیگ (۱۹۹۰)
آلفای ۰.

جسمی اثربخشی امید درمانی بر شادکامی مردان ناتوان - انجمن مشاوره ایران

روان شناختی، افسردگی، از دست دادن حقوق و مزایا و نیز حمایت اجتماعی، تغییرات.
سبک زندگی و .... بررسی اثر بخشی امیددرمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-
حرکتی نپرداخته است؛ ..... بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی
آکسفورد در.

The effectiveness of Quran's sound on happiness of women with ...

روی شادكامی بررسی گردد. روش اجرای این ... افسردگی. و. اضطراب. معطوف. شد. وه. جنبه.
مثبت ظرفیت. انسان. مورد. غفلت ..... برای بررسی اعتبار و پایایی فرم تجدید نظر.

اصل مقاله - روان شناسی بالینی

بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی شاخص بهزیستی پنج سوالی سازمان
بهداشت ... WHO-5. ، فرم. کوتاه. پرسشنامه. افسردگی. بك و پرسشنامه. شادکامی.
آکسفورد ..... به منظور بررسی ثبات زمانی. نمرات. شاخص بهزیستی. پایایی آن. در یك
نمونه. 00.

بررسی رابطه بین میزان مطالعه و شادکامی و افسردگی دانشجویان دانشگاه ...

بررسی رابطه بین میزان مطالعه و شادکامی و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی ... از روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرانباخ
( r=۸۵ ...

رابطه حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در سالمندان ساکن ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با شادکامی در
سالمندان ... اجتماعی فیلیپس، رضایت از زندگی داینر و شادکامی و افسردگی ژوزف و
لوئیس جمع آوری شد. .... اهوازي انجام شد، پایایي پرسشنامه با استفاده از دو روش آلفاي.

تعيين عوامل مؤثر در شادکامی همسران کارکنان شرکت فولاد مبارکه ...

نتايج تحليل همبستگي نشان داد شادكامي در نمونــه مورد بررسی با رضایت ... پايايی
و روايی مقياس افسردگی- شادکامی مک گریلو جوزف، فصلنامه دانش و پژوهش در روان ...

جسمی اثربخشی امید درمانی بر شادکامی مردان ناتوان - انجمن مشاوره ایران

روان شناختی، افسردگی، از دست دادن حقوق و مزایا و نیز حمایت اجتماعی، تغییرات.
سبک زندگی و .... بررسی اثر بخشی امیددرمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-
حرکتی نپرداخته است؛ ..... بررسی مقدماتی پایایی و روایی پرسشنامه شادکامی
آکسفورد در.

نقش افسردگی، استرس ، شادکامی و حمايت اجتماعی در شناسايی ... - bpums

7 ا کتبر 2014 ... ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣـﻮاردي ﻣﺜـﻞ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ، ﺣﻤﺎﯾـﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺳﺘﺮس زﻧﺪﮔﯽ ( .... ﭘﺎﯾـــﺎﯾﯽ. ﺧــﺮده.
ﻣﻘﯿــﺎس. ﻫــﺎي رﺧــﻮت، ﺷــﻨﺎﺧﺘﯽ. -. ﻫﯿﺠــﺎﻧﯽ و اﻧﮕﯿــﺰش. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ. ﺗﺮﺗﯿﺐ. 89/0.

رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی

محمد رجبی ، محمد حسين بياني ، الهام ارتباط الگوهای مقابله دینی و افسردگی در
بیماران ... مهدی رستمی فهمیمه محلی و ابراهیم بررسی رابطه نگرش مذهبي و شادکامی در
بین ..... ضریب پایایی آن را با آلفای ۹۰٪ با ۳۴۷ آزمودنی ، فارنهایم و برونیگ (۱۹۹۰)
آلفای ۰.

Untitled - سنجش 3

بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی - شادکامی. در کارکنان دادگستری شهر
اصفهان. دکتر احمد علی پور، ناهید نوری؟ ، گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور. خلاصه.

مدل علی رابطه ی بین نگرش مذهبی، شادی، لذت و سلامت روان در دانشجویان

بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی- شادکامی در کارکنان دادگستری شهر اصفهان
. فصلنامة اصول بهداشت روانی. دوره 8(شماره های31و32). 96-87. 10- عناصری، مهریار.

بررسی شادمانی در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارس

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮرد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷ .ﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸ ... ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن. 92. درﺻﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن ﻳﺎ دﺳﻔﺮال. ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق ... ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﻤﺮات ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. 93/2. ±. 57/15 .... ن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . )
5(.

پایایی و روایی مقیاس افسردگی شادکامی مک‌گریل و جوز ف

هدف از این مطالعه بررسی پایایی و روایی مقیاس افسردگی شادکامی (DHS) بود. 109
نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر به‌طور تصادفی به‌عنوان نمونه ...

SID.ir | پايايي و روايي مقياس افسردگي شادكامي مك گريل و جوز ف

هدف از اين مطالعه بررسي پايايي و روايي مقياس افسردگي شادكامي (DHS) بود. 109
نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزادشهر به طور تصادفي به عنوان نمونه ...

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، شماره 18 - Magiran

بررسي شيوع افسردگي پس از زايمان در شهر كرمان دكتر عليرضا ... بررسي مقدماتي
پايايي و روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاههاي تهران احمد علي ...

Page 1 روش های اعضای سال شم وردنامه شماره یک ۱۳۹۲ | صفحات ۱۶۶- ۱۴۹ ...

افسردگی(هابر، ۲۰۰۷) و به طور کلی عواطف منفی ارتباط معکوس دارد(هزار. جریبی،۲۰۰۹
) اعتقاد ... فرانسیس و همکاران با هدف بررسی رابطه بین نگرش دینی و شادکامی در
نوجوانان، به کمک .... و همکاران در سال ۱۳۸۷ با ضریب آلفای ۰۸۲، در ایران روا و پایا شده.

تست افسردگی بک - بیتوته

مقدمه:پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در
... برای بررسی نتایج، آزمونگر باید نمراتی را که آزمودنی با کشیدن دایره مشخص ...

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، شماره 18 - Magiran

بررسي شيوع افسردگي پس از زايمان در شهر كرمان دكتر عليرضا ... بررسي مقدماتي
پايايي و روايي پرسشنامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاههاي تهران احمد علي ...

پایان نامه رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی ...

بررسی رابطه ی باورهای فراشناختی با شادکامی نوجوانان دختر . ... در طول زندگی و
نبود احساسات منفی نظیر افسردگی و اضطراب دانسته اند ، ( هادی نژاد و زارعی ، 1388 ) .

بررسی شادمانی در کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارس

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ آﻛﺴﻔﻮرد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷ .ﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸ ... ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن. 92. درﺻﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر
ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮن ﻳﺎ دﺳﻔﺮال. ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق ... ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻧﻤﺮات ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. 93/2. ±. 57/15 .... ن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. اﺳﺖ . )
5(.

بررسی وضعیت شادکامی و ارتباط با برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی در ...

26 نوامبر 2011 ... 1390. 159. ﺑﺮرﺳﯽ. وﺿﻌﯿﺖ. ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ. و ارﺗ. ﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی. ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ. ﺣﺴﻦ ﺻﯿﺎﻣﯿﺎن .... از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب . او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ .... Gambrill. و.
Richey. ﭘﺎﯾـــﺎﯾﯽ. آزﻣـــﻮن را ﺑـــﻪ روش. ﭘــﯿﺶ آزﻣــﻮن. و. ﭘــﺲ آزﻣــﻮن. 81. درﺻــﺪ. ﺑــ.

دانلود لایه های GIS کلیه مناطق حفاظت شده محیط زیست و تالاب ها و دریاچه های طبیعی استان کرمان

دانلود لایه های GIS کلیه مناطق حفاظت شده محیط زیست و تالاب ها و دریاچه های طبیعی استان کرمان

تقویم سال 1370

دانلود پاورپوینت حرکت های زمین

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم نمونه وكالتنامه مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)2 صفحه

پس زمینه های فانتزی زیبا با کیفیت عالی

دانلود تحقيق جامع وکامل درباره آلودگي آب

پاورپوینت آشنایی با بورس اوراق بهادار

مقاله اورنيتوباكتريوم رينوتركئال

دانلود پاورپوینت آموزش کسر ها ؛ ضرب و تقسیم