دانلود رایگان


تحقیق درباره جاسوسی و خیانت به کشور - دانلود رایگاندانلود رایگان اطلاعات, نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می‌شود و همة نهادها, اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچک‌تر, نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت د

دانلود رایگان تحقیق درباره جاسوسی و خیانت به کشور تعداد صفحه: 46
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
اصل مقاله
چکیده
مقدمه
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم امنیت ملی
گفتار دوم: جاسوسی
گفتار سوم: خیانت به وطن
مبحث دوم: مصادیق
الف) جرم موضوع ماده 501 قانون مجازات اسلامی
1- عمل مرتکب
2- خصوصیت مخاطب
3- موضوع جرم:
ب) جرم موضوع ماده 503 ق.م.ا
1- عنصر مادی
2- عنصر روانی
ج) جرم موضوع ماده 505 ق.م.اا
1- عنصر مادی
1- عنصر روانی
الف) قانون گذار به عنوان مرتکب جرم در همه موارد مزبور از نظامی نام برده است.
ب) عنصر مادی جرم یا به صورت در اختیار قرار دادن، (تسلیم کردن) یا آگاه کردن، (افشا کردن) است.
د) جرم موضوع مواد 21، 24 و 26 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ج) موضوع جرم
نتیجه گیری
منابع
ارجاعات


اصل مقاله
اگر دشمن را بشناسی و خود را بشناسی، لازم نیست از نتیجه صد نبرد بترسی. چنان چه خود را بشناسی، اما دشمن را نشناسی، برای هر پیروزی که به دست می آوری، یک شکست هم تحمل خواهی کرد و اگر نه خود را بشناسی و نه دشمن را، در هر نبردی از دشمن شکست خواهی خورد. (سان تزو، به نقل از جاسوسی: دنیای مدرن جاسوسی، ران فریدل، ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر ع )

چکیده
اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می شود و همة نهادها، اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچک تر، نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت دارند. افشاء اسرار حرفه ای اصطلاح رایجی است که ضمن داشتن صبغة اخلاقی، صبغة حقوقی نیز دارد که طبق مادة 648 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است.
اهمیت اطلاعات در مراکز نظامی، که وظیفة صیانت از استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری را بر عهده دارند، دو چندان می شود و حساسیت نسبت به افشاء آن ها، به هر طریقی که صورت بگیرد نیز دو چندان است و معمولاً با مجازاتی شدیدتر از مجازات افشای اسرار حرفه ای در مراکز غیر نظامی همراه است. قانون گذار ایران نیز به حکم همین حساسیت جنبه های مختلف و اشکال مختلف این عمل را در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قوانین متفرقه دیگر مورد توجه قرار داده و جرم انگاری نموده است. عنوان مجرمانة افشای اسرار و اطلاعات در امور نظامی بر حسب تابعیت مرتکب متفاوت است. بدین توضیح که، اگر مرتکب عمل مجرمانة مزبور تبعة کشوری باشد که اعمال مزبور را علیه آن کشور مرتکب می شود عمل وی خیانت به کشور نامیده می شود ولی اگر مرتکب، تبعة کشور خارجی باشد عنوان عمل وی جاسوسی خواهد بود. ولی قانون گذار ایران در استعمال این الفاظ دقت لازم را ندارد و در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمی تحت عنوان خیانت به کشور دیده نمی شود و هرگونه افشای اسرار و اطلاعات یا تحصیل اطلاعات برای دولت خارجی به وسیلة هر کسی که باشد، اعم از آن که مرتکب ایرانی باشد یا خارجی، تحت عنوان جاسوسی جرم انگاری شده است. در این مقاله، سعی شده است مصادیق مربوط به هر یک از دو عنوان در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا قوانین دیگر با مفهوم مربوطه تطبیق و اشکال مختلف اعمال مزبور به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد. .

کلیدواژه ها
جاسوسی؛ خیانت به کشور؛ تحصیل اطلاعات؛ افشای اطلاعات
مقدمه
حفظ استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری وظیفة اصلی و اولیه هر رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور است و این هدف مورد توجه تمامی رژیم های سیاسی حاکم بر کشور، صرف نظر از نوع و ماهیت آن ها است اعم از این که با دیگر اهداف و برنامه های رژیم سیاسی حاکم قبلی موافق باشند یا کاملاً مخالف. چون آن چه که مورد حمایت است سرزمینی است که رژیم سیاسی می خواهد حاکمیت خود را در آن جا اعمال کند.
برای این منظور همة حکومت ها نیروی نظامی تشکیل می دهند و قسمت عمده ای از بودجة مملکتی را صرف این نیرو می کنند، چون نوعاٌ قوام مملکت و دوام حکومت و کشورداری منوط به وجود چنین نیرویی است. نیروی نظامی هر دولتی نیز پشتیبان سیاست های امنیت ملی آن دولت به شمار می رود. سیاست های امنیت ملی، آن دسته از سیاست هایی است که دولت ها برای حفظ یا بسط ارزش های حیاتی ملی در برابر تهدیدات دشمنان بالفعل یا بالقوه در پیش می گیرند. (کاسیوروسکی، 1379. ص. 304)
تعارض منافع بین دولت ها و نابرابری توان نظامی آن ها از لحاظ امکانات و توانایی های مادی و معنوی زمینة رقابت بین آن ها را ایجاد می کند و هر دولتی برای کسب قدرت بیشتر تلاش می کند. برای این منظور هر دولتی تلاش می کند اطلاعاتی را که دولت رقیب در اختیار دارد و بر اساس اطلاعات مزبور برنامه های امنیت ملی خود را تنظیم می کند، به نحوی از چنگ وی خارج کند. در این راستا افرادی را اجیر می کند که اطلاعات را از افراد دارنده اطلاعات اخذ کنند که چنین افرادی در اصطلاح حقوقی و سیاسی جاسوس نامیده می شوند.
هرچند با توجه به پیشرفت هایی که تکنولوژی در دهه های اخیر در اختیار جامعة بشری قرار داده است امکان اخذ اطلاعات بدون نیاز به مخاطب انسانی را فراهم نموده و جاسوسان می توانند با ردیابی الکترونیکی کامپیوترهای حاوی اطلاعات، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند، ولی به پیروی از سنت معمول، تحصیل اطلاعات حساس معمولاً به مخاطب انسانی نیاز دارد، مخاطبی که نوعاٌ تابع دولت صاحب اطلاعات است.
جاسوسان برای تحصیل اطلاعات با توسل به شگردهای مختلف، افراد دارندة اطلاعات را شناسایی می کنند و نهایتاً به طرق مختلف از جمله تطمیع و تهدید و یا با سوء استفاده از عدم مهارت و سادگی و بی احتیاطی برخی مأموران، اطلاعات را از آنان اخذ می کنند. چنین مأمورانی، در صورتی که عمداً اطلاعات کشور خود را در اختیار بیگانگان قرار دهند خائن به وطن نامیده می شوند.
مطالب این مقاله در دو مبحث ارایه می شود. در مبحث اول از مفهوم امنیت ملی، جاسوسی و خیانت به کشور بحث می شود و در مبحث دوم از مصادیق جاسوسی و خیانت به کشور بحث خواهد شد.


مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم امنیت ملی
امنیت ملی از دو عبارت امنیت و ملی ترکیب یافته است. مفهوم مخالف این عبارت ترکیبی دلالت بر آن دارد که در مقابل مفهوم امنیت ملی، مفهوم امنیت جهانی وجود دارد. ولی، در درجة اول برای هر دولتی مفهوم امنیت ملی از اهمیت به سزایی برخوردار است. به عبارت دیگر، دولت ها تنها زمانی می توانند نگران امنیت جهانی باشند که ابتدا امنیت داخلی و ملی خود را تأمین کرده باشند و عوامل مخل امنیت جهانی بر امنیت ملی آنان اثر منفی داشته باشد.
مشکلی که در مورد امنیت ملی وجود دارد بحث مفهومی در بارة دامنة امنیت ملی است که در این زمینه عده ای مواضع سخت گیرانه و افراطی دارند. این دسته با توجه به محدودة فکری محدود، سنتی، و آموزش های ویژة خود استدلال می کنند که امنیت ملی باید به دفاع نظامی در مقابل حملات خارجی محدود باشد، در حالی که عده ای دیگر با عنایت به تهدیدات مشترک و در حال گسترش جهانی، می خواهند ایدة امنیت ملی را آن قدر توسعه بدهند که شامل همة گرایش های نامطلوب و بی ثبات کنندة داخلی و خارجی برای یک ملت شود. رهیافت اول ناقص است، زیرا بسیاری از تهدیدات امنیتی جاری را که حتی سنتی ترین تحلیل گران دفاعی بر اهمیت آن ها اعتراف دارند، نادیده می گیرد و رهیافت دوم نیز از نقص رنج می برد، زیرا آن قدر وسیع و مبهم است که از مطالعة کل روابط بین الملل قابل تفکیک نیست. (ماندل، 1379. ص. 20)
به همین اعتبار نباید تصور نمود که امنیت ملی نه تنها به امنیت در مقابل تهاجمات نظامی از طرف دولتی خارجی علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور اطلاق می شود، بلکه ضمن آن که این مفهوم از امنیت ملی دارای اهمیتی اساسی است ولی دولت ها معمولاً در کنار آن خدشه دار شدن امنیت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می دهند. هر چند نباید از ذهن دور داشت که خدشه به سایر جنبه های امنیت در نهایت می تواند به امنیت دولت در معنای اول لطمه وارد کند.
نقش اقتصاد در امنیت ملی، حیاتی می باشد و دلیل آن تأثیرات گسترده آن بر سایر ارزش های ملی است. عدم توسعه یافتگی پایدار و محرومیت از رفاه اقتصادی، روحیه ملی را تضعیف می کند و نا آرامی های اجتماعی را بر می انگیزد و در نتیجه چند دستگی داخلی را شدت می بخشد. چنین ضعف داخلی می تواند اقدامات خصمانه را از جانب دشمنان بالقوه یا بالفعل باعث شود. (آزر و این مون، 1379. ص. 368)
راه تأمین امنیت ملی کشور مستلزم اطلاع از خطراتی است که به امنیت ملی لطمه وارد می کند و با درک این امور می توان در واقع خطرات موجود علیه امنیت ملی را شناسایی و به مقابله با آن ها پرداخت. با درک این خطرات است که دولت ها در تلاش مستمر برای تأمین امنیت ملی خود از طریق حفاظت از اطلاعات خود هستند. چون اطلاعات همانند خونی می ماند که در رگ های بدن جریان دارد و با خروج آن از بدنة سیستم امنیت ملی سیستم مزبور کارایی خود را از دست می دهد.
برای رفع این ایرادات است که این مقاله به مفهومی از امنیت نظر دارد که دارای عناصر زیر باشد: اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و منابع محیطی. در مقرراتی هم که در زمینة جاسوسی و خیانت به کشور به تصویب رسیده، قانون گذار تلاش کرده است به تمامی عناصر مزبور توجه داشته باشد که در قسمت های بعدی به تفصیل به آن ها اشاره خواهد شد.

گفتار دوم: جاسوسی
از نظر تاریخی گفته می شود که مفهوم جاسوسی قدمتی به اندازه تمدن دارد. نسخه های دوره باستان و کلاسیک اغلب به جاسوسان و استفاده از جاسوسی اشاره می کنند. (برای مثال، در نسخه های بابل 100 بار به جاسوسی اشاره شده است) در حالی که افسانه یونانی اسب تروجان نشان می دهد که عملیات مخفی[1] و حیله های کثیف[2] چیز جدیدی نیستند. ریشه های جاسوسی در شرق نیز خیلی عمیق است: در قرن سوم قبل از میلاد هم امپراطوری هند و هم امپراطوری چین کنترل خود را بر قلمروی وسیع خودشان به کمک شبکه های جاسوسی تضمین نمودند.
جاسوسی را می توان به عمل استفاده از جاسوسان برای به دست آوردن اطلاعات درباره نقشه ها، فعالیت ها یا منابع رقیب یا دشمن تعبیر کرد. جاسوسی با توجه به ماهیت و اقضاء عمل نوعاٌ ارتباط نزدیکی با هوش و ذکاوت دارد و هر فردی توانایی آن چه جاسوسی را ندارد. آن چه ماهرانه عمل به نحوی که احتمال فاش شدن عمل را بسیار پائین آورد از لوازم جاسوسی است. بنابراین، نوعاٌ برای آن چه آن از افراد بسیار ماهر و باهوش و خبره استفاده می شود. با این حال می توان گفت جاسوسی بر حسب طبیعت مخفیانه، خشونت آمیز و خطرناکش از هوش و ذکاوت متمایز می شود.
از این رو گفته می شود شخصیت، خصوصیات فردی، خط فکری و شهامت فرد همگی در جنبه انسانی جاسوسی نقش عمده دارد و بی دقتی و عدم هوشیاری هم در این زمینه کاملاٌ موثر است. جاسوسی مستلزم سر و کار داشتن با افرادی است که منابع بالقوه اخبار و اطلاعات هستند و افرادی که همیشه واکنش مورد انتظار را نشان نمی د هند. هر چند که دستگاه های فنی پیشرفته باشند یا طرح های مورد نظر با نهایت دقت طراحی شوند هنگامی که افراد تحت فشار شرایط موجود سعی می کنند اسرار را بدزدند هر آن ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. وظیفه افسر اطلاعاتی است که برای حل این مشکلات بالقوه چاره اندیشی کند. یک مأمور برای اجرای موفقیت آمیز عملیات باید از دقت نظر خوبی در تشخیص خصوصیات افراد بهره مند باشد و افسر و عامل هر دو باید در بررسی جوانب کار دقت و مهارت خوبی داشته باشند. اگر چنین نباشد آن ها نخواهند توانست فعالیت جاسوسی را در دراز مدت با هم ادامه دهند. (فریدل، 1382. صص 49 و 50)
ولی به نظر می رسد، هرچند نوعاٌ برای آن چه جاسوسی هوش و ذکاوت جاسوس لازم و ضروری است ولی در برخی موارد بدون هوش و ذکاوت و با توسل به خشونت و اعمال خطرناک نیز می توان مرتکب جاسوسی شد. چون، اگر جاسوسی بدست آوردن اطلاعات است این کسب اطلاعات به هر نحوی صورت گرفته باشد مقصود حاصل خواهد شد.
برخی در تعریف جاسوسی مخفیانه بودن عملیات را جزء ماهیت و ذات آن تلقی می کنند و جاسوسی را به جمع آوری یا انتقال اطلاعات که از طریق ورود مخفیانه به مرزهای تحت کنترل منحصر به فرد یک سازمان، از جمله کانال های ارتباطی منحصر به فرد به دست آمده باشد تعبیر می کنند. به این اعتبار موارد زیر را از شمول تعریف جاسوسی خارج می دانند:
1- نظارت بر شبکه ارتباطات یک کشور یا سازمان از خارج جاسوسی نیست. چون این امر متضمن دسترسی به حوزه ها یا وسایل ارتباط جمعی منحصر به فرد نیست،
2- شکستن کدها جاسوسی نیست مگر آن که اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرد،
3- ایجاد کدهای قوی جاسوسی نیست،
4- اگر هدف عملیات مخفی بازیابی یا اصلاح اطلاعات باشد جاسوسی نیست،
5- استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده جاسوسی نیست، مگر آن که برای کمک به اعمال اضافی جاسوسی مورد استفاده قرار بگیرد،
6- انتقال اطلاعات جاسوسی نیست مگر این که در حوزه ای ارتکاب یابد که خطر قوی تجزیه یا سرقت اطلاعات مزبور وجود داشته باشد.


تحقیق درباره جاسوسی و خیانت به کشور


تحقیق درباره خیانت به کشور


تحقیق درمورد جاسوسی از کشور


خیانت به کشور


خیانت ملی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دموکراسی و لغو مجازات اعدام، ۲۰۱۰-۱۹۵۰ | آسو

9 ا کتبر 2016 ... از فرآیند لغو مجازات اعدام در این کشورها چه می‌دانیم؟ ... این پژوهش با استفاده از
مجموعه‌داده‌های مربوط به 164 کشور در بازه‌ی زمانی 2010-1950، تأثیرات ... جرم‌های
غیرعادی مربوط به اقدام علیه کشور (از جمله جاسوسی و خیانت) همچنان باقی ماند.

نسخه کامل مستندی درباره جاسوسی دری اصفهانی که قسمتی از آن در مجلس ...

2 سپتامبر 2018 ... نسخه کامل مستندی جنجالی درباره فرد جاسوس در تیم مذاکرات هسته ای که قسمتی از آن
در مجلس پخش شده بود ، منتشر شد. ... اینارو باید سریع اعدام کنن چون به کشور خیانت
کردند ... ایا برای استخدام پستی به این مهمی تحقیق نشده؟؟/؟

وزیر خارجه انگلیس برای نجات جاسوسان خود به ایران آمد/ مردم اجازه خیانت ...

15 دسامبر 2017 ... وزیر خارجه انگلیس برای نجات جاسوسان خود به ایران آمد/ مردم اجازه خیانت ... با اشاره به
سفر اخیر وزیر خارجه انگلیس به کشور، اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت، ... درباره
اجرایی شدن برجام صحبت کنیم، مرتیکه الدنگ آمده دو جاسوس را از دست ...

داستان خيانت بني‌صدر - بصیرت

عبارت "بني صدر خيانت نکرد" در کلام شمخاني حساسيتهايي را ايجاد نمود و سوء
تفاهماتي را ... براي ارائه تحليلي جامع درباره بني‌صدر بهتر است که ابتدا با
پيشينه وي آشنا شويم. ... اين گزارشها، معمولاً به اختلاف ميان سران كشور مي‌پرداخت كه
انتشار آن به .... آيت‌الله موسوي اردبيلي درياره تحقيق و تفحص هاي انجام شده مي‌گويد:
«بعد از آنکه ...

«کمیته امداد امام خمینی»، شبکه جاسوسی رژیم پلید ایران در افغانستان

1 نوامبر 2012 ... به نوشته این روزنامه، کمیته امداد امام خمینی یک شبکه جاسوسی ایران است که از ....
گوشه دیگر و خطرناکتر مداخله و خیانت جمهوری اسلامی در کشور ماست.

تاریخچه مختصری از جاسوسان روسی کشته شده با سم

10 مارس 2018 ... «سرگئی اسکریپال» اولین جاسوس روسی نیست که در بریتانیا با مواد شیمایی مورد
حمله قرار گرفته است. ... تحقیقات وسیعی پیرامون مسمومیت «سرگئی اسکریپال»؛
مامور سابق ... او در سال ۲۰۰۶ میلادی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا و خیانت به مردم ...
با اینحال روسیه بلافاصله هرگونه ارتباط دولت این کشور با حادثه ...

خیانت و جاسوسی مسعود رجوی در دوران هشت ساله دفاع مقدس - Iran Interlink ...

2 ا کتبر 2016 ... دکتر تبرائیان در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره فرقه رجوی می گوید: ... تاریخ
تاسیس پادگان اشرف همزمان با ورود مسعود رجوی به کشور عراق و .... گزارشات و
تحقیقات بعدی ثابت نمود که سران فرقه رجوی به منظور سوء استفاده های ...

کتابخانه:جاسوسی و خیانت به کشور ج1 - پژوهشکده امر به معروف

گاهی از مواقع بین آزادی اشخاص و منافع اجتماعی معارضه به وجود می‌آید، مثل این که
تحقیق و تفتیش درباره ...

Untitled

درباره جاسوسی و خیانت به کشوره سیدمحمد موسوی بجنوری. به ... قبیل جاسوسی و
خیانت به کشور نیز قابل تصور است. .... (ع) در جنگها برای تحقیق و بررسی وضع
دشمن.

فرق خیانت و جاسوسی - ویکی فقه

این نوشته به بیام مفهوم جاسوسی و رابطه و تفاوت آن با خیانت می‌پردازد. ... بنابراین
بین جاسوسی و خیانت به کشور از نظر لغت و عرف شرع، عموم و خصوص من وجه برقرار ...

صادق هدایت - ویکی‌گفتاورد

۱.۱ توپ مرواری; ۱.۲ کاروان اسلام; ۱.۳ زنده به گور; ۱.۴ بوف کور; ۱.۵ فواید گیاهخواری; ۱.
۶ انسان و حیوان; ۱.۷ سگ ..... همهٔ فتح عرب‌ها روی جاسوس بازی و دزدی و خیانت بوده‌است.

درگیری داخلی؟ ناکارآمدی؟ گیجی؟ چه بر سر جاسوسان روسیه آمده؟

13 ا کتبر 2018 ... به دنبال آن مجموعه افشاگری‌های پیاپی در مورد یکی از این جاسوسان به نام آناتولی ... و
تحقیقات هلند در مورد هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی بود که در سال ۲۰۱۴ ... او
نوشت: «افشای چندین عملیات پیاپی در کشورهای اروپایی این سؤال را به میان ... برای
حل اختلافات مرتکب خیانت نمی‌شود و اسرار حکومتی را برملا نمی‌کند.

درباره جاسوسی و خیانت به کشور - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

سید محمد موسوی بجنوردی ; مجله: آیین ; شهریور 1389 - شماره 30 و 31 ;

نوآوري هاي قانون مجازات اسالمی1392 در قلمرو مجازات هاي تکمیلی

مجـازات های تکمیلی در قانون فرانسه برای جرایم خاص در جهت اصل. فردی کردن ..... بخش
اول)جاسوسی و خیانت به کشور( و بخش دوم)لطمات علیه تاسیسـات جمهوري. 1 و تمامیت ...
فرانسه، تحقیق درباره شخصیت متهم و وضـــعیت مـادي، خـانوادگی و اجتماعی وي.

ترامپ متهم به خیانت شد - PressTV

28 جولای 2016 ... ترامپ در رابطه با هک ایمیل‌های هیلاری کلینتون متهم به خیانت شد ... کشور خارجی
خواسته است حمله سایبری جاسوسی علیه رقیبش انجام دهد. ... لئون پانه‌تا، رئیس سابق
سازمان سیا نیز به سی‌ان‌ان گفت: «آقای ترامپ سوالات زیادی را درباره وفاداری‌اش به
امریکا برانگیخته است. ... تحقیقات درباره ایمیل‌های افشا شدۀ دموکرات‌ها.

فرق خیانت و جاسوسی - ویکی فقه

این نوشته به بیام مفهوم جاسوسی و رابطه و تفاوت آن با خیانت می‌پردازد. ... بنابراین
بین جاسوسی و خیانت به کشور از نظر لغت و عرف شرع، عموم و خصوص من وجه برقرار ...

خیانت ملی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شرکت کردن در جنگ علیه کشور خود، کوشش در براندازی حکومت کشور، جاسوسی در ...
قانون جرایم افغانستان علیه امنیت داخلی و خارجی، خیانت به وطن را خیانت ملی قلمداد ...

جاسوسی - موسسه حقوقی ملک پور

8 نوامبر 2016 ... جاسوسی در قانون مجازات ایران چه تعریفی دارید؟ ... همچنین خیانت به کشور عبارت
است از: سوءقصد علیه ‌امنیت کشور به وسیله ایجاد ارتباط ... دشمن‌ می‌کوشد اطلاعات‌
دفاعی‌ کشور را در معرض‌ دستبرد قرار دهد و اطلاعاتی‌ درباره‌ انواع‌ اسلحه‌ها و ...

جرم جاسوسی و خیانت به كشور - تبیان

28 مارس 2012 ... جاسوسی به عمل شخصی گفته می‌شود كه با عناوین غیرواقعی و متقلب‌باز، اقدام به
كسب اطلاعات یا نقشه‌ها یا مدارك و اسناد مخفی و محرمانه به اسرار نظامی، ...

دموکراسی و لغو مجازات اعدام، ۲۰۱۰-۱۹۵۰ | آسو

9 ا کتبر 2016 ... از فرآیند لغو مجازات اعدام در این کشورها چه می‌دانیم؟ ... این پژوهش با استفاده از
مجموعه‌داده‌های مربوط به 164 کشور در بازه‌ی زمانی 2010-1950، تأثیرات ... جرم‌های
غیرعادی مربوط به اقدام علیه کشور (از جمله جاسوسی و خیانت) همچنان باقی ماند.

مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه | ايران متلب

1 ژوئن 2017 ... د- فرضیه‌های تحقیق………….3 وـ سازماندهی تحقیق…………..3 ... گفتار دوم-
تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور………….12 .... درباره نویسنده ...

وطن‌پرستی که به جرم جاسوسی در زندان است! - kayhan.ir

2 سپتامبر 2018 ... نفوذ و خیانت وی گفت: سؤال امروز بنده ریشه‌یابی این مشکلات است و نفوذ و خیانت
جمعی در کشور باعث ایجاد این مشکلات شده است. بنابراین ...

ماهیت و حکم اخلاقی تجسّس | معرفت اخلاقي

16 ژانويه 2012 ... تجسّس به تحقيق و تفحص در امور مخفي و پنهان ديگران كه ماهيت شخصي و فردي دارد،
گفته مي‌شود. ... معناي آيه اين است كه آنچه از مسلمانان بر شما ظاهر است، بگيريد و
دربارة .... است برخي از كاركنان كه در كارشان خيانت مي‌كنند بخواهند اين عمل را مخفي ...
نظام، از قبيل منافقان و جاسوسان و گروه‌هاي مخفي، چه در داخل كشور و چه در ...

روزنامه شرق97/6/19: تبديل حبس ابد و اعدام تعزيري به حبس تعزيري

ايلنا: محمدجواد فتحي، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس درباره طرح عفو عمومي که
... در کشورهاي مهم و پيشرفته فضاي مطبوعات و اجتماع عليه جاسوس آن قدر شديد است
که ... وي افزود: اگر فردي خيانت در امانت کرده يا مالي را برداشته و اختلاس کرده، جنبه
...

جاسوسی - موسسه حقوقی ملک پور

8 نوامبر 2016 ... جاسوسی در قانون مجازات ایران چه تعریفی دارید؟ ... همچنین خیانت به کشور عبارت
است از: سوءقصد علیه ‌امنیت کشور به وسیله ایجاد ارتباط ... دشمن‌ می‌کوشد اطلاعات‌
دفاعی‌ کشور را در معرض‌ دستبرد قرار دهد و اطلاعاتی‌ درباره‌ انواع‌ اسلحه‌ها و ...

چرا «اتهام جاسوسی دختر رییس قوه قضاییه»؛ متناقض اما باورپذیر است ...

14 ا کتبر 2017 ... ضمن اینکه ادعای سایت آمدنیوز درباره دسترسی زهرا لاریجانی به اسناد محرمانه و ...
مراجعه کرده و به بهانه نوشتن «پایان نامه» به اسناد محرمانه دست پیدا می‌کرد. ... سازمان
جاسوسی خارجی یا سفارت یک کشور در تهران از دختر رییس قوه قضاییه ...

مقاله در مورد ، خیانت، جاسوسی، جرم، معیار – مرجع دانلود مقاله تحقیق و ...

قانون گذاران و محاکم وسیله مناسبی را برای تمایز جرائم((جاسوسی))و((خیانت به کشور
)) مشخص نکرده اندو از زمان های دور تفصیل و جدایی این جرائم به طور قاطع صورت ...

بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله در پی آنیم تا با پرسش از ماهیت جرم سیاسی بدانیم معیار یا معیار‌های مد
نظر ... اصل عدم استرداد مجرمین سیاسی(Bassiouni, 2007, p 116) هدف این تحقیق است.
..... امنیت ملی لحاظ نشده و جاسوسی و خیانت به کشور را نیز شامل می‌گردد، که حمایت از
...... هم درباره آن وجود ندارد و اگر قانون‌گذار اساسی نیز قانون‌گذار عادی را ملزم به تعریف
...

اعدام احتمالی وزیر پیشین اسرائیل به جرم جاسوسی برای ایران/ «گونن ...

5 جولای 2018 ... ۵۰ بند از کیفرخواست او به جاسوسی برای ایران در جنگ علیه اسرائیل ... همچنین ممکن
است «سگو» با حکم اعدام به دلیل جرایم متعدد مرتبط با خیانت به کشور مواجه شود. ...
به عوامل خود اطلاعاتی درباره بخش انرژی اسرائیل و موقعیت مکانی آن داده است. ..... علوم
تحقیقات| به‌زودی درباره محمدرضا خاتمی تصمیم‌گیری می‌شود ...

بازداشت سه کارشناس امنیت سایبری در روسیه به اتهام ″خیانت″ | جهان ...

1 فوریه 2017 ... اتهام آنان جاسوسی برای آمریکا عنوان شده است. ... بیشتر بخوانید: سنا درباره دخالت
روسیه در انتخابات آمریکا تحقیق ... با این حال کرملین گفته است که ولادیمیر
پوتین، رئیس‌جمهور این کشور از اطلاعات منتشره در رسانه‌ها آگاه شده است.

مسکو: فرمول عامل سمیِ حمله به جاسوس روس دهه نود در آمریکا منتشر شده ...

25 مارس 2018 ... مسکو: فرمول عامل سمیِ حمله به جاسوس روس دهه نود در آمریکا منتشر شده بود ... از آن برای
سوء قصد به مامور سابق اطلاعاتی روسیه و دخترش در خاک این کشور ... تحقیقات
پلیس بریتانیا سرانجام به این نقطه ختم شد که گاز ضد ... سرگئی اسکریپال در سال
۲۰۰۶ میلادی به اتهام «خیانت» در روسیه مجرم ... مطالب بیشتر درباره.

November 04 / 2014 - کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

از عمده ترين اين جرايم مي توان به جرم جاسوسي و جرم خيانت به كشور اشاره كرد. .....
مقرر داشته است: «هرگاه شخصي درباره ی ارتكاب جرايم خيانت به وطن، ترور، جاسوسي،
...

درباره جاسوسی و خیانت به کشور - پایگاه مجلات تخصصی نور - نورمگز

سید محمد موسوی بجنوردی ; مجله: آیین ; شهریور 1389 - شماره 30 و 31 ;

Untitled

درباره جاسوسی و خیانت به کشوره سیدمحمد موسوی بجنوری. به ... قبیل جاسوسی و
خیانت به کشور نیز قابل تصور است. .... (ع) در جنگها برای تحقیق و بررسی وضع
دشمن.

۱۳ جاسوس و مدیر دوتابعیتی را بهتر بشناسید - تابناک تهران

14 مه 2018 ... به گزارش تسنیم، گزارش تحقیق‌ و‌تفحص از مسئولان دوتابعیتی‌ و دارای «گرین
کارت» در ... دستگاه‌ها و نهادهای، از مسامحه وزارت اطلاعات درباره معرفی مدیران دو
تابعیتی هم انتقاد کرده‌اند. ... در گذشته مسئولیت داشته و شماری دیگر در پوشش‌های
مختلف از کشور جاسوسی کرده‌اند. .... صیانت یا خیانت به میراث جهانی پایتخت؟

صادق هدایت - ویکی‌گفتاورد

۱.۱ توپ مرواری; ۱.۲ کاروان اسلام; ۱.۳ زنده به گور; ۱.۴ بوف کور; ۱.۵ فواید گیاهخواری; ۱.
۶ انسان و حیوان; ۱.۷ سگ ..... همهٔ فتح عرب‌ها روی جاسوس بازی و دزدی و خیانت بوده‌است.

جاسوسی و خیانت به کشور | دانشنامه پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

15 نوامبر 2014 ... جاسوسي، خيانت به كشور، محرمانه، اسرار نظامي، اسرار اقتصادي، اسرار سياسي، ...
مصادیق و مجازات جاسوسی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری ...

بررسي فقهي وحقوقي جاسوسي از ديدگاه اسلام - حقوقی و امور مجلس

20 مه 2015 ... ... بودجه ریزی دولتی - خلاصه شده · پژوهش های قانونی مرکز پژوهشهای مجلس · پژوهش های
... کلید واژه: جاسوسی در اسلام- جاسوسی نیروهای مسلح-کافرذمی ومعاهد ۱. .... است که
رفتارهایی چون تجسس و جاسوسی می بایست سنجیده و درباره حق و باطل و .... جاسوسی
از خیانت به کشور دارای اهمیت بسزایی است ،زیرا ازدیدگاه فقه جزایی و ...

نامه سرگشاده سید حسین موسویان به لاریجانی / من دو تابعیتی نیستم

14 مه 2018 ... دری اصفهانی (تبعه کانادا) از دیگر محکومین به اتهام جاسوسی در تیم مذاکره‌کننده ...
ظاهرا گزارش تحقیق و تفحص مذکور تفاوت این دوکه یک موضوع ساده و آشکار است، را
..... نماید و هرکس ودر هر پست ومقام به کشور وملت خیانت میکنند خداوند خوار وذلیل نماید
. ۳۹ .... آخرین جزئیات از بررسی‌‌ها درباره منشاء بوی نامطبوع در تهران ...

بررسی و تحلیل جرم خیانت به کشور در ایران - پارس پروژه

ج: بررسی خیانت به کشور از نظر آیین دادرسی و حیثیت عمومی جرم ۱۲ ... خیانت،
جاسوسی و اقدام علیه امنیت خارجی کشور عمده‌ترین جرایم بر ضد امنیت ... به دلیل اهمیت
فراوان این جرم در این تحقیق در چند فصل مجزا به بررسی مواد ذکر شده ... دانلود مقالات
انگلیسی ترجمه شده شبکه های عصبی ۲۰۱۹-۲۰۱۸|مقاله بیس درباره شبکه های عصبی
۲۰۱۹.

وزیر خارجه انگلیس برای نجات جاسوسان خود به ایران آمد/ مردم اجازه خیانت ...

15 دسامبر 2017 ... وزیر خارجه انگلیس برای نجات جاسوسان خود به ایران آمد/ مردم اجازه خیانت ... با اشاره به
سفر اخیر وزیر خارجه انگلیس به کشور، اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت، ... درباره
اجرایی شدن برجام صحبت کنیم، مرتیکه الدنگ آمده دو جاسوس را از دست ...

بازداشت سه کارشناس امنیت سایبری در روسیه به اتهام ″خیانت″ | جهان ...

1 فوریه 2017 ... اتهام آنان جاسوسی برای آمریکا عنوان شده است. ... بیشتر بخوانید: سنا درباره دخالت
روسیه در انتخابات آمریکا تحقیق ... با این حال کرملین گفته است که ولادیمیر
پوتین، رئیس‌جمهور این کشور از اطلاعات منتشره در رسانه‌ها آگاه شده است.

فرارو | درباره جاسوسي چه مي‌دانيد؟

23 ژوئن 2012 ... وقتی سخن از جاسوسی به میان می‌آید ذهن عامه مردم- که اطلاعات کمی از ... همچنین خیانت به
کشور عبارت است از: سوءقصد علیه ‌امنیت کشور به وسیله ایجاد ...

خاطرات نجات‌یافتگان از کره شمالی - تاریخ ایرانی

1 فوریه 2018 ... بیشتر مردم این کشور کوچک شرقی به خاطر تبلیغات گسترده‌ای که حزب حاکم ...
درهای کره به روی خارجی‌ها اطلاعات درباره این کشور را بسیار محدود کرده بود. ... از طبقه
نزدیک به حزب حاکم که به اتهام خیانت پدربزرگش مجبور شد در دهه ۱۹۸۹، ده ... کتابی از
خاطرات «کیم هیون هی» زنی جوان که به عنوان جاسوس کره شمالی انتخاب ...

فرارو | درباره جاسوسي چه مي‌دانيد؟

23 ژوئن 2012 ... وقتی سخن از جاسوسی به میان می‌آید ذهن عامه مردم- که اطلاعات کمی از ... همچنین خیانت به
کشور عبارت است از: سوءقصد علیه ‌امنیت کشور به وسیله ایجاد ...

بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله در پی آنیم تا با پرسش از ماهیت جرم سیاسی بدانیم معیار یا معیار‌های مد
نظر ... اصل عدم استرداد مجرمین سیاسی(Bassiouni, 2007, p 116) هدف این تحقیق است.
..... امنیت ملی لحاظ نشده و جاسوسی و خیانت به کشور را نیز شامل می‌گردد، که حمایت از
...... هم درباره آن وجود ندارد و اگر قانون‌گذار اساسی نیز قانون‌گذار عادی را ملزم به تعریف
...

اصل مقاله - فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

جرایم علیه اسرار به عنوان «مال» و جرایم امنیتی و جاسوسی اسرار تجاری و اقتصادی ....
به عنوان جرمی که منافع کلان اقتصادی کشور را تهدید می کند، در قانون مجازات اسلامی.

آرشیو موضوعی بیانات - Khamenei

آبادانی کشور / عمران/سازندگی/آبادانی / آباد کردن دنیا ... آتش به اختیار / حرکتهای
خودجوش فرهنگی/ کار فرهنگی خودجوش و تمیز ...... تحقیق و پژوهش علمی / کار فکری
.... تسخیر لانه جاسوسی ...... خیانت پهلوی‌ها / خیانت سلسله پهلوی/ خیانت رژیم پهلوی
...... سلام بر ابراهیم / خاطرات و حکایتهایی درباره شهید ابراهیم هادی ...

جرم جاسوسی و خیانت به كشور - تبیان

28 مارس 2012 ... جاسوسی به عمل شخصی گفته می‌شود كه با عناوین غیرواقعی و متقلب‌باز، اقدام به
كسب اطلاعات یا نقشه‌ها یا مدارك و اسناد مخفی و محرمانه به اسرار نظامی، ...

خیانت ملی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شرکت کردن در جنگ علیه کشور خود، کوشش در براندازی حکومت کشور، جاسوسی در ...
قانون جرایم افغانستان علیه امنیت داخلی و خارجی، خیانت به وطن را خیانت ملی قلمداد ...

مقاومت در داخل آلمان | The Holocaust Encyclopedia

برخی از افراد و گروه ها می کوشیدند تا حتی در خود کشور آلمان در برابر نازیسم مقاومت
کنند، هر چند ... آروید هارناک به جرم خیانت در برلین اعدام شد. ... هارناک از سال 1936
اطلاعات سرّی درباره تولیدات تسلیحاتی آلمان به اتحاد جماهیر شوروی منتقل می کرد. در
طول جنگ، هارناک جاسوسی برای شوروی و همچنین خرابکاری و اقدامات دیگر در مخالفت با
...

جاسوسی و خیانت به کشور - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس . ... بنابراین صدق
جاسوس و خائن بر تبعه کشور و خارجیان در پناه کشور بلامانع است . ... با نظام جزائی
اسلام به وجود نیامده و اجرای مجازات محارب درباره جاسوس و خائن قابل دفاع و توجیه
نیست .

اعتراف زهرا لاریجانی به حراج اطلاعات فوق سری کشور | خبر نامه شب تاب

3 ا کتبر 2017 ... بخشی از این جلسه به اولتیماتوم حاضران در جلسه به صادق لاریجانی اختصاص داشت.
... با فشار مقامات کشور، تحقیقات قضایی از پرونده جاسوسی زهرا ...

فرارو | درباره جاسوسي چه مي‌دانيد؟

23 ژوئن 2012 ... وقتی سخن از جاسوسی به میان می‌آید ذهن عامه مردم- که اطلاعات کمی از ... همچنین خیانت به
کشور عبارت است از: سوءقصد علیه ‌امنیت کشور به وسیله ایجاد ...

مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه - دانلود ...

وـ سازماندهی تحقیق…………..3 فصل اول ... گفتار دوم- تفکیک جاسوسی از خیانت به
کشور………….12 ... جرم جاسوسی شباهت زیادی به جرم خیانت به کشور می باشد.

گروه حقوق و جزا و جرم شناسی/ - دانشگاه قم

16 دسامبر 2018 ... ... در واحدهاي پژوهشي: 1- مدير بخش جزا وجرم شناسي مرکز پژوهش حقوق اسلامي دانشگاه
قم ... عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد : جاسوسي و خيانت به کشور.

حضور تاسف انگیز جاسوس در دستگاه دیپلماسی/ وقایع‌نگاری یک ...

12 ا کتبر 2017 ... "این جاسوس در سفر محمد جواد ظریف به ترکیه جزو تیم سفر بوده اما از همان داخل .... او در
پاسخ به خبرنگار ایران خبر، درباره خبر برخی رسانه ها که از بازگشت وی به کشور
صحبت کرده بودند، ... پرونده اتهام جاسوسی حسین موسویان، معاون سابق مرکز
تحقیقات .... کی گند بقیه تیم هسته‌ای در می آید خدا می داند این مقدار خیانت را ...

فیلم های هالیوودی با موضوع خیانت

خیانت عربستان در حق فیلم محمد رسول الله از تمام فیلم‌های هالیوودی سبقت این ... «
زمانی برای خیانت» با موضوع فردی سپاهی که جاسوس سیا بود ساخت فیلمی ضد .... که
در این دوره درباره مثلث شما و همه کسانی که از فیلم های کوبریک انتقاد میکنند با .....
سال2015 سریالی با عنوان تاراج عشق ساخته کشور لبنان در ماه مبارک رمضان پخش شد
.

مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه - دانلود ...

وـ سازماندهی تحقیق…………..3 فصل اول ... گفتار دوم- تفکیک جاسوسی از خیانت به
کشور………….12 ... جرم جاسوسی شباهت زیادی به جرم خیانت به کشور می باشد.

پاورپوینت آماده کارآفرینی در زمینه پرورش قارچ - 18 اسلاید

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره کتابخانه ملی چین

دانلود پاورپوینت بررسي مدل‌ها و نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي الماني ترافيك

تحقیق در مورد حضرت نوح 9ص (word)

نمونه سوالات درس روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه

فایل فلش تبلت چینی Elink md706-v2 با چیپ mt6577

دانلود پروژه کمیته

پاورپوینت شهر جدید شوشتر

چند پروژه با زبان اسمبلی

کاشیکاری دیوار کاخ گلستان با نقش فرشته ها در شکارگاه